Właściwym systemem ochrony depozytów jest Fonds de Garantie pour les services publics / Het Garantiefonds - Fundusz Gwarancyjny (BE) gdzie należy skierować wniosek o wypłatę środków.


1. adres: Avenue des Arts 30 B-1040 Bruksela

2. numer telefonu: 32.2.574.78.40

3. numer faks: 32.2.579.69.19

4. adres e-mail: garantiefonds.thesaurie@minfin.fed.be

5. strona internetowa http://fondsdegarantie.belgium.be


Fonds de Garantie pour les services publics / Het Garantiefonds - Fundusz Gwarancyjny (BE) zwróci depozyty klienta do równowartości stu tysięcy (100.000) EUR w maksymalnym terminie dwudziestu (20) dni roboczych, który zostanie stopniowo skrócony do okresu siedmiu (7) dni roboczych najpóźniej do 2024 roku. 


O ile termin ten nie zostanie skrócony do maksymalnie siedmiu (7) dni roboczych, fundusz ochrony zapewni deponentom dostęp do wystarczającej ilości ubezpieczonych aktywów w celu pokrycia kosztów utrzymania w ciągu pięciu (5) dni roboczych od złożenia wniosku.


Wszelka korespondencja między systemem ochrony depozytów a deponentem jest sporządzana w języku francuskim, niderlandzkim lub angielskim.


Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: http://fondsdegarantie.belgium.be/.