Bank, jako instytucja kredytowa prawa belgijskiego jest członkiem belgijskiego systemu gwarancji
depozytów (“le Fonds de garantie pour les services financiers” / ”het Garantiefonds voor financiële
diensten”, dalej jako „Fundusz”).

Fundusz zapewnia ochronę depozytów pieniężnych (w tym obligacji depozytowych -„bonsdecaisse” /
„kasbons”) do wysokości sto tysięcy (100.000) EUR w bankach objętych ochroną (w rozumieniu
właściwych przepisów prawa). Tam, gdzie Fundusz powinien interweniować, przy obliczaniu kwoty
podlegającej zwrotowi uwzględnione zostaną zobowiązania deponenta określone w dekrecie
królewskim z dnia 16 marca 2009 r. Szczegółowy opis warunków interwencji funduszu i innych
mających zastosowanie zasad jest dostępny pod adresem www.fondsdegarantie.belgium.be/fr lub
www.garantiefonds.belgium.be/nl.

Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi Funduszu, arkusz informacyjny deponenta zostanie Ci
przesłany pocztą elektroniczną na trwałym nośniku przed otwarciem rachunku w Banku.
Zgodnie z wymogami prawa, Bank jest też członkiem belgijskiego systemu ochrony depozytów i
instrumentów finansowych (“Fonds de protection des dépôts et instruments financiers” /
“Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten”), dalej jako „Fundusz Ochronny”).
Fundusz Ochronny zapewnia w pewnym zakresie ochronę instrumentów finansowych
zdeponowanych w Banku w przypadku niewypłacalności Banku (w rozumieniu obowiązującego
prawa). Szczegółowy opis warunków interwencji Funduszu Ochrony oraz innych obowiązujących
zasad jest dostępny na stronie www.protectionfund.be.