1. Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie:
    1) 15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji, związanej z usługami płatniczymi (np. zleceniem płatniczym);
    2) 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania dla reklamacji niezwiązanej z usługami płatniczymi (np. produkt niedostępny).


2. W uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i ww. terminy rozpatrzenia reklamacji nie mogą zostać dotrzymane, Bank przed upływem tego terminu, informuje Klienta o przyczynie opóźnienia ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywanego termin udzielenia odpowiedzi.


3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2. termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi przez Bank nie może być dłuższy niż:
    1) 35 dni roboczych dla reklamacji, związanej z usługami płatniczymi (np. zleceniem płatniczym);
    2) 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej związanej z usługami płatniczymi (np. zleceniem płatniczym) oraz reklamacji otrzymanych od osoby nie będącej Klientem Banku.


4. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 3, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.


5. Reklamację można zgłosić:
- e-mailem na adres: complaint@aion.be

- podczas rozmowy na czacie w aplikacji Aion Bank
- telefonicznie na nr tel. +48225234654 w celu pozostawienia wiadomości głosowej
- osobiście w Aion Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa lub pocztą na ten sam adres.


6. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą, na Twoje żądanie, na Twój adres e-mail lub pocztą (w razie braku możliwości wysłania odpowiedzi na e-mail). Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminach odpowiednio wskazanych w ust. 1 i 3 powyżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.


7. Informujemy że mogą się Państwo zwrócić do następujących organów, z prośbą o pomoc, w przypadku braku satysfakcjonującego rozwiązania:
a. Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta
b. Arbitra Bankowego - w trybie pozasądowego postępowania w celu rozwiązania sporu. Przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych w tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota dwunastu tysięcy (12 000) PLN.
Szczegółowe informacje o Bankowym Arbitrażu Konsumenckim dostępne są, w rejestrze podmiotów uprawnionych, prowadzonym przez Prezesa UOKiK, oraz na stronie internetowej www.zbp.pl
c. Rzecznika Finansowego - w trybie skargowym lub pozasądowego postępowania w celu rozwiązania sporu. Szczegółowe informacje dostępne sa na stronie internetowej www.fr.gov.pl.


8. Wykonywanie obowiązków w zakresie rozpatrywania reklamacji na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych jest nadzorowane przez KNF.