Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres wymagany do celów przetwarzania danych określonych poniżej, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem i przepisami lub w zakresie naszych wymogów operacyjnych, takich jak prowadzenie konta, ułatwianie zarządzania relacjami z klientami oraz reagowanie na roszczenia prawne lub żądania organów regulacyjnych. 


Okres, przez który będziemy przechowywać informacje o użytkowniku, będzie się różnił w zależności od rodzaju informacji i celów, do których je wykorzystujemy.

Dane wykorzystywane do celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zapobiegania - przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalnie;

Dane przetwarzane do celów dokumentacji podatkowej - przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;

Dane przetwarzane dla celów dokumentacji księgowej - przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;

Reklamacje klientów - do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu, określonego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego;

Dane wykorzystywane w celach marketingowych - do momentu wniesienia przez klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych;

Dane przetwarzane na podstawie zgody klienta – do upływu okresu, na jaki zgoda została udzielona, albo do momentu jej wycofania.