Oprocentowanie podstawowe jest wypłacane łącznie z oprocentowaniem promocyjnym. Odsetki naliczane są dziennie.


Zgromadzone środki pieniężne oprocentowane są od dnia wpłaty na rachunek do dnia

poprzedzającego dzień ich podjęcia.


Kapitalizacja odsetek: miesięczna w dniu odpowiadającym dacie otwarcia rachunku. Jeśli nie ma takiej

daty w danym miesiącu, to w ostatnim dniu danego miesiąca i w kolejnych miesiącach w dacie, która

odpowiada dacie ostatniej kapitalizacji.