Spłata pożyczki następuje poprzez pobranie w dniu płatności raty przez Bank środków z Rachunku do Spłaty.
Jeżeli termin spłaty raty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, to termin spłaty przesuwa się na następny dzień roboczy.