Tak, maksymalny limit dla każdego Planu wynosi 20 000 PLN. 


Miesiąc jest określany jako miesiąc kalendarzowy, to znaczy od pierewszego do ostatniego dnia miesiąca.